OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní údaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.velkydetskybazar.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Vedeba s.r.o. IČ 05819784, se sídlem U Bechyňské dráhy 609/5, 390 02 Tábor. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a je-li kupující spotřebitelem, pak také zákonem o ochraně spotřebitele.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka zboží/kupní smlouva

Prezentace zboží v internetovém obchodě není veřejným příslibem ani návrhem na uzavření kupní smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednávka zboží provedená kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího) na uvedenou elektronickou adresu kupujícího. Objednávka dále slouží jako žádost o rezervaci konkrétního zboží. Od okamžiku potvrzení objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami, tj. povinnost prodávajícího předat zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy, úhradě kupní ceny a převzetí či dodání zboží jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.velkydetskybazar.cz. Kupujícímu je dána možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Kupující je při objednávání zboží povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a bez výhrady s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží již není v nabídce, zboží se již ve stejný den prodalo na prodejně. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího, takovou skutečnost mu sdělí a navrhne další možný postup.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu v plné výši před převzetím zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, provedení úhrady je však podmínkou vydání zboží prodávajícím a převodu vlastnického práva. Prodávající se zavazuje odeslat či vydat zásilku nejpozději do 3 dnů od provedení úhrady, tzn. připsání peněz na bankovní účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě osobního převzetí, je nutno zboží vyzvednout nejpozději do 5 dnů od potvrzení úhrady ceny (přijetí platby prodávajícím)na provozovně prodávajícího na adrese U Bechyňské dráhy 609/5, 390 02 Tábor. Po marném uplynutí lhůty k vyzvednutí vzniká prodávajícímu právo objednávku zrušit a usilovat o prodej dalším osobám. V případě zrušení objednávky prodávající vrátí uhrazenou kupní cenu či její část zpět kupujícímu. Uhrazenou kupní cenu nebo její část je prodávající před vrácením oprávněn ponížit o své marně vynaložené náklady – zejména skladné a balné. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dopravy.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat práva z odpovědnosti za vady. Prodávající poskytuje dobu k uplatnění nároků z případných vad pouze na zakoupené zboží. U dárkových programů se dle občanského zákoníku jedná o darovací smlouvu, ze které prodejci neplyne odpovědnost za vady.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen zakoupené a nepoužité zboží vrátit. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit také tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@velkydetskybazar.cz nebo jiným prokazatelným způsobem (doporučujeme písemnou formu).Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky nebo prodejního dokladu a číslo účtu pro vrácení kupní ceny. V případě řádného odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit cenu zboží spotřebiteli do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Rozpor s kupní smlouvou

Není – li v popisu zboží uvedeno jinak, nabízené zboží je použité, ale funkční. Případné zjevné vady či vady bránící užívání zboží jsou výslovně uvedeny v popisu zboží. Prodávající před odesláním použité zboží kupujícímu řádně vyzkouší a zkontroluje.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Co se týče použitého zboží – je postupováno dle § 2165, § 2167, § 2168 občanského zákoníku a podmínkouprodávajícího uzavření kupní smlouvy je smluvní zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na nejdéle polovinu zákonné doby, tj. 12 měsíců.Rozpor s kupní smlouvou nenastává: u věci prodávané za nižší cenu vadou, pro kterou byla nižší cena sjednána; opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním; u použité věci vadou odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí kupujícím; vyplývá-li to z povahy věci.

Rozpor s kupní smlouvou dále nenastává: vznikla–li vada zboží nevhodným používání zboží kupujícím; vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem; vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží; vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce, zboží bylo poškozeno živly.

Kupující je povinen v případě zjištění rozporu s kupní smlouvou bezodkladně informovat prodávajícího.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “zboží”), u něhož jsou uplatňována práva spotřebitele jako kupujícího z odpovědnosti za vady zboží (dále jen “reklamace”).

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou, obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.K účinnému uplatnění reklamace je třeba, aby kupující v době odpovědnosti prodávajícího za soulad zboží s kupní smlouvou zahájil reklamační řízení, tj. nejlépe písemně oznámil prodávajícímu vady, které zboží má, a to označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady. Písemné oznámení činí kupující vyplněním Reklamačního listu a jeho odesláním (e-mail, dopis) na adresu prodávajícího.

Kupující je k posouzení reklamace povinen současně zaslat zboží zpět prodávajícímu, nedohodou – li se strany jinak. Kupující odpovídá za zboží a nese riziko nahodilé zkázy až do okamžiku předání zboží pověřené osobě prodávajícího. Při zasílání dopravcem je třeba zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující by měl reklamované zboží předat prodávajícímu kompletní, neporušené a čisté.

Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje je bazarové, použité zboží v jednotlivých kusech, bere kupující na vědomí, že výměna zboží za jiné při zachování původní kupní smlouvy není možná.

Prodávající má povinnost zapsat do reklamačního listu termín přijetí a vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající uvede důvod zamítnutí reklamace písemně do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení namítaného nesouladu, vady. Reklamace včetně příp. odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději v zákonné lhůtě 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018.

Share